INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)

V souladu s čl. 13 a násl. GDPR Vám tímto poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Správce:

PNEU PROCHÁZKA s.r.o., IČ: 29139163, sídlem Drnovská 1058/27, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 203223

Kontaktní údaje:

Petr Procházka, adresa: Drnovská 1058/27, Ruzyně, 161 00 Praha 6, e-mail: petr@pneuprochazka.cz

Pavel Procházka, adresa: Drnovská 1058/27, Ruzyně 161 00 Praha 6, e-mail: pavel@pneuprochazka.cz

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, podpis, označení pracovní pozice, pracovní e- mailová adresa.

Účel zpracování (v návaznosti na právní základ):
 1. souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů
 • souhlas je vyžadován pouze výjimečně a pouze tehdy je-li takový souhlas nezbytný
 • odmítnutí udělení souhlasu nemá žádný negativní dopad na smluvní vztah se Správcem a není s ním spojena nemožnost poskytnutí zboží nebo služeb
 1. plnění smlouvy, které stranou je subjekt údajů
 • osobní údaje jsou zpracovávány pro úpravu a plnění vzájemných práv a povinností plynoucích z obchodního vztahu
 1. plnění právní povinnosti správce
 • účel je dán právními předpisy, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje obchodních partnerů z řad fyzických osob (např. předávání osobních údajů správci daně)
 1. oprávněný zájem správce
 • účel je dán zájmem správce na řádném a funkčním výkonu své podnikatelské činnosti (např. zpracování osobních údajů v CRM systému, Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví a majetku osob pohybujících se ve sledovaném prostoru v případě videozáznamu)

Nepoužíváme automatizované zpracování Vašich osobních údajů ani profilování.

Kategorie příjemců:

Příjemci jsou dáni na základě účelu zpracování. Příjemci osobních údajů jsou zejména orgány státní správy a zpracovatelé správce (auditor, poskytovatel právních služeb apod.).

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Osobní údaje zpracované na základě souhlasu jsou uloženy po doby trvání důvodu udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

Osobní údaje zpracované pro plnění smlouvy jsou uchovány po dobu tří (3) let od zániku smlouvy, není-li právním předpisem stanovena delší doba. Pro případ uplatnění nároků z bezdůvodného obohacení se osobní údaje uchovávají po dobu deseti (10) let od vzniku takového nároku. V případě probíhajících soudních nebo obdobných řízení jsou osobní údaje uchovávány po dobu probíhajícího soudního nebo obdobného řízení, pokud jeho délka přesáhne dobu dle věty první a/nebo druhé tohoto odstavce.

Osobní údaje zpracované pro plnění právní povinnosti Správce jsou uloženy po dobu stanovenou právním předpisem, který zpracování osobního údaje Správci ukládá.

Osobní údaje zpracované z důvodu oprávněného zájmu Správce jsou uloženy po dobu trvání oprávněného zájmu Správce, obvykle po dobu dvanácti (12) měsíců od jejich získání. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu deseti (10) dnů od jejich pořízení.

Webové stránky, Cookies

Internetové stránky Správce: www.pneuprochazka.cz používají cookies - Google Analytics - Analytické a Trackingové cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Díky používání souborů cookie může Správce poskytnout uživatelům svého webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Práva subjektů údajů

Veškerá svá práva při zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoli uplatnit u Správce využitím kontaktních údajů uvedených v této Informaci o zpracování údajů.

Právo na přístup

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům.

K Vaší žádosti Vám bude sděleno, jaké konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaký účel a z jakého právního důvodu. Na Vaši žádost budete rovněž informováni o tom, kterým příjemcům jsou Vaše osobní údaje předávány, zejména budete upozorněni na předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Právo na opravu a právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut)

Pokud Správci předáte žádost o provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů, je povinností Správce provést opravu zpracovávaných osobních údajů; o provedení opravy budete informováni.

Dojde-li k provedení opravy Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje jsou předávány dalším příjemcům, budou i tito další příjemci informováni o provedení opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů.

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR (údaje zpracované pro účely přímého marketingu);
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 1. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 2. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, je Správce povinen smazat osobní údaje s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, jejichž výmaz jste vyžádali, o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (vizte níže), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno dle shora uvedeného, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Vznesete-li námitku zpracování Vašich osobních údajů, pak Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, budete o tom informováni, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů budeme pokračovat. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, budete o tom informováni, zpracování ukončíme a provedeme výmaz Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.

Máte právo požadovat, aby jsme Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Upozorňujeme, že výkonem práva na přenositelnost nesmí být dotčena práva jiných osob. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na přezkum

Proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i proti způsobu vyřízení Vašich žádostí dle GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Nebudete-li spokojeni s vyřešením Vaší stížnosti u dozorového úřadu, máte právo na soudní přezkum jeho rozhodnutí.

 

PNEU PROCHÁZKA s.r.o.