Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání spočívá:

 • ve vytvoření zabezpečených kanálů pro podání oznámení o takovémto jednání, 
 • v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací,
 • v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení (např. ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku apod.). Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může společnosti PNEU PROCHÁZKA s.r.o. oznámit každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací anebo jinou obdobnou činností pro PNEU PROCHÁZKA s.r.o. dozvěděla o protiprávním jednání, spadajícím do jedné z oblastí vymezených směrnicí společnosti PNEU PROCHÁZKA s.r.o. – Vnitřní oznamovací systém, která je dostupná na webových stránkách společnosti PNEU PROCHÁZKA s.r.o. Oznamovatel má jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Co může být předmětem oznámení v režimu ochrany oznamovatelů?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti PNEU PROCHÁZKA s.r.o., nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, nebo jiné obdobné činnosti u Povinného subjektu, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jak můžete podat oznámení?

Oznámení můžete podat Příslušné osobě, kterou je:

Petr Procházka
jednatel spol. PNEU PROCHÁZKA s.r.o.

Oznámení můžete podat písemně s uvedením adresy:

Petr Procházka
„NEOTVÍRAT – pouze k rukám Příslušné osoby“
Drnovská 1058/27
16100 Praha 6 - Ruzyně

nebo e-mailem na adrese: petr@pneuprochazka.cz

nebo telefonicky: +420 602 332 552

nebo osobně po dojednání termínu na tel.č.: +420 602 332 552

Jak bude Vaše oznámení prošetřeno?

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Oznamovatel je oprávněn vyjádřit svou vůli nebýt kontaktován, a to zejména z důvodu obavy o vyzrazení svých osobních údajů.

Má oznamovatel nějakou povinnost?

Pokud má Oznamovatel skutečný zájem na řádném prošetření svého oznámení, pak je povinen se při podání Oznámení ztotožnit uvedením svého jména, příjmení a data narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Pokud by takové údaje Oznamovatel nepředal, pak na něj bude nahlíženo jako na oznámení anonymní, které nebude předmětem prověření vůbec.